Menu Zamknij

Statut Szkoły – pobierz
Kalendarz roku szkolnego – pobierz
Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów – pobierz
Regulamin biblioteki – pobierz
Regulamin Internatu w Nowym Tomyślu – pobierz
Regulamin Rady Pedagogicznej – pobierz
Regulamin Rady Rodziców – pobierz
Regulamin Rzecznika Praw Ucznia – pobierz
Regulamin Samorządu Uczniowskiego – pobierz

Procedury usprawiedliwień uczniów – pobierz
Procedury uzyskiwania zwolnień z wychowania fizycznego – pobierz
Procedury uczestnictwa i zwolnienia z lekcji religii – pobierz
Procedury uczestnictwa i rezygnacji z zajęć wychowania do życia w rodzinie – pobierz
Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć komputerowych lub informatyki – pobierz
Wniosek rodzica o zwolnienie z lekcji WF – pobierz
Opinia lekarska o braku możliwości uczestnictwa w zajęcia WF – pobierz
Opinia lekarska o ograniczonych możliwościach – wychowanie fizyczne – pobierz
Oświadczenie rodziców o nieobecności ucznia na zajęciach WF – pobierz

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie naszej szkoły ubezpieczeni są w Avivie. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia uczniów. W razie zajścia nieszczęśliwego wypadku ubezpieczony zobowiązany jest:

  • poinformować o zajściu dyrekcję szkoły,- starać się o złagodzenie skutków wypadku poddając się niezwłocznie opiece lekarskiej oraz wypełniając zalecenia lekarza, 
  • niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni, powiadomić Avivę o zajściu nieszczęśliwego wypadku kontaktując się z agentem ubezpieczeniowym, a gdyby zachowanie tego terminu było niemożliwe 
  • w ciągu 7 dni od daty ustania przyczyny uniemożliwiającej powiadomienie w terminie.” 

Zapis ten jest ujęty w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Aviva dla uczniów i przedszkolaków (ulotka informacyjna) – pobierz
Ogólne warunki ubezpieczenia NNW dla uczniów – pobierz
Postanowienia dodatkowe(zmiany dla OWU) – pobierz
RODO obowiązek informacyjny (ubezpieczenie grupowe) – pobierz
Tabele procentowego uszczerbku na zdrowiu – pobierz