KALENDARIUM

19.II.1473            W Toruniu urodził się Mikołaj Kopernik
1483      Umiera ojciec Mikołaja Kopernika
1489      Łukasz Watzenrode, wuj i opiekun Mikołaja Kopernika, zostaje obrany biskupem warmińskim
1491      Mikołaj Kopernik kończy naukę w szkole przy kościele Św. Jana w Toruniu.
1491-1495           Studiuje na Uniwersytecie Krakowskim
1496      Rozpoczyna studia prawnicze w Bolonii
1497      Zostaje przyjęty do kapituły warmińskiej i za pośrednictwem pełnomocników obejmuje kanonikat fromborski. Zostaje wpisany do albumu korporacji studenckiej.
1500      Odbywa praktykę prawniczą w kancelarii papieskiej w Rzymie. Wygłasza publiczny wykład z zakresu matematyki.
1501      Kończy czwarty rok studiów, upływa mu zarazem statutowy okres trzech lat studiów od chwili przyjęcia do kapituły, co zobowiązuje go do osobistego stawienia się we Fromborku w celu ewentualnego przedłużenia nauki o dalsze dwa lata. Staje przed kapitułą i uzyskuje jej zgodę na dokończenie studiów. Rozpoczyna studia medyczyne w Padwie i kontynuuje prawnicze.
1503      Za pośrednictwem pełnomocników obejmuje drugi kanonikat – scholastykę kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu. Uzyskuje dyplom doktora prawa kanonicznego w Ferrarze. Kończy drugi i zarazem ostatni rok studiów medycznych w Padwie, uzyskując prawo wykonywania praktyk lekarskich.
1504-1507           Uczestniczy wraz z wujem, biskupem warmińskim w zjazdach stanów Prus Królewskich w Malborku, Elblągu i Toruniu.
1507      Z nominacji kapituły fromborskiej zostaje osobistym lekarzem biskupa. Opracowuje „Komentarzyk” o teoriach ruchu ciał niebieskich, pierwszy zarys teorii heliocentrycznej i rozpowszechnia go poświecie w licznych odpisach.
1509-1510           Opuszcza dwór biskupa warmińskiego w Lidzbarku i przenosi się do kapituły we Fromborku
1510-1512           Sporządza mapę Warmii i zachodnich granic Prus Królewskich, przeznaczoną na zjazd rady królewskiej w Poznaniu. Pełni urzędy kanclerza i wizytatora kapituły. W 1511 r. pełni urząd przełożonego kasy aprowizacyjnej.
1512      Wraz z kapitułą fromborską składa przysięgę wierności królowi Polski Zygmuntowi I.
1512-1513           Pełni urząd kanclerza kapituły.
1513      Na apel soboru laterańskiego opracowuje i wysyła do Rzymu własny projekt reformy  kalendarza.
1514-1516           Kapituła fromborska zwalnia Mikołaja Kopernika od pełnienia urzędów. Mikołaj Kopernik nabywa dom w miejscu dogodnym do obserwacji astronomicznych i na jego zapleczu buduje płytę obserwacyjną, sporządza instrumenty astronomiczne.
1516-1519           Pełni urząd administratora dóbr kapituły z siedzibą w Olsztynie.
1517      Dokonuje 29 wyjazdów lokacyjnych na wieś zasiedlając pustełany w dobrach kapituły.
1518      Dokonuje 16 wyjazdów lokacyjnych na wieś. Po kilkuletniej przerwie powraca do obserwacji planet.
1519      Sporządza mapę zachodniej części Zalewu Wiślanego. Opracowuje pierwszą redakcję traktatu o monecie i przedkłada ją stanom pruskim. Dokonuje 18 wyjazdów lokacyjnych na wieś. Składa urząd administratora i obejmuje urząd kanclerza kapituły we Fromborku.
1519-1520           Wybucha wojna polsko-krzyżacka.
1520      Mikołaj Kopernik bierze udział w poselstwie do wielkiego mistrza krzyżackiego w sprawie zwrotu zagarniętego przez Krzyżaków Braniewa. Ponownie zostaje administratorem dóbr kapituły. Organizuje obronę Olsztyna.
1521      Krzyżacy bezskutecznie szturmują mury miejskie Olsztyna. Mikołaj Kopernik zostaje obrany „Komisarzem Warmii” w celu rewindykacji zagrabionych przez Zakon posiadłości warmińskich; zwalnia urząd administratora. Przenosi się do Fromborka i otrzymuje urząd wizytatora.
1522      Na zjeździe stanów Prus Królewskich w Grudziądzu wygłasza traktat o monetach.
1523      Pełni urząd generalnego administratora biskupstwa.
1523-1524           Pełni urząd posła i kanclerza kapituły.
1524      W liście naukowym do Bernarda Wapowskiego polemizuje z wywodami astronoma noryberskiego Jana Wernera, zawartymi w traktacie „O ruchu ósmej sfery”.
1524-1525           Pełni urząd kanclerza kapituły.
1525-1526           Pełni urząd posła kapituły.
1526      Współpracuje z Bernardem Wapowskim w opracowaniu mapy Królestwa Polskiego i Litwy.
1528      Opracowuje ostateczną wersję traktatu o monecie.
1528-1529           Pełni urząd kanclerza kapituły.
1530-1532           Pełni urząd opiekuna stołu kapituły fromborskiej.
1531-1537           Pełni urząd wizytatora kapituły.
1537      Zostaje zatwierdzony przez króla jako jeden z czterech kandytatów na biskupa warmińskiego.
1537-1538           Zostaje obrany urzędnikiem do spraw nadzoru nad uzbrojeniem warowni fromborskiej oraz urzędnikiem do spraw nadzoru nad egzekucją testamentów.
1538      Rezygnuje ze swego kanonikatu w kościele Św. Krzyża we Wrocławiu. Pełni urząd posła kapituły.
1538-1539           Biskup Jan Dantyszek posądza Mikołaja Kopernika o konkubinat, nakazuje mu zwolnić gospodynię i przygotowuje proces kanoniczny.
1539      Do Mikołaja Kopernika przybywa, aby poznać jego naukę, Jerzy Joachim von Lauchen zwany Retykiem, profesor matematyki z Wittenbergi.
1540      Pełni urząd przełożonego kasy budowlanej kapituły.
1541      Oddaje do druku rękopis „De Revolutionibus”.
1542      W Wittenberdze wychodzi drukiem książka Mikołaja Kopernika o bokach i kątach trójkątów: „De lateribus et angelis triangulorum…”
1543      W Norymberdze wychodzi drukiem „De Revolutionibus”.
21.V.1543            Mikołaj Kopernik umiera we Fromborku.

Źródło : Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku