Menu Zamknij

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Ogolnokształcących i Policealnych
im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu

ul. Tysiąclecia 6
64-300 Nowy Tomyśl

tel: +48 61 44 22 450
fax: +48 61 44 22 663
e-mail: sekretariat@koperniknt.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika, z siedzibą w Nowym Tomyślu na ulicy Tysiąclecia 6.
 2. W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, mail: iod@powiatnowotomyski.pl.
 3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
  a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika.; 
  b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Zespołu Szkół Ogólnokształcących
  i Policealnych im. Mikołaja Kopernika; 
  c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych mogą być :
  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika.
 5. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3.
 7. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani (-), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Panią(a) danych osobowych, w zależności od celu przetwarzania, jest wymogiem ustawowym lub jest niezbędne do zwarcia umowy lub odbywa się za Pani/Pana zgodą. Jeżeli jest Pani(-) zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wypełnienia celów określonych w punkcie 3.
 10. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.